08.05.2018
Izvještaj sa skupštine dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj

Dana 26.04.2018.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.                  

Naziv emitenta:Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj

Datum i vrijeme održavanja Skupštine:26.04.2018.godine u 9,30 sati

Mjesto održavanja: Selima ef. Merdanovića broj 146, Kakanj

Prisutnost Skupštini (kvorum): 9.143.597 dionica ili 96,49% od ukupnog broja dionica s pravom glasa

Dnevni red Skupštine

1.tačka dnevnog reda - Izbor Predsjednika i radnih tijela Skupštine:                                                                                        

a) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,                                            

1. Sa 9.143.597 ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za Predsjednika Skupštine je izabran Olodar Prebanić,                                                                                              

a) Sa 9.143.597 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za zapisničara je imenovan Sead Kovačević, dok su za ovjerivače zapisnika imenovani: Edin Jahjefendić i Sabina Agić.    

Obrazloženje glasanja: ZA - Radna tijela su izabrana u skladu sa Zakonom.

2.tačka dnevnog reda - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2017. godinu sa izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.       

Sa 9.143.597 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA usvojen je Godišnji izvještaj za 2017. godinu sa izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.                                                  

Obrazloženje glasanja: ZA - Pozitivno poslovanje i mišljenje vanjskog revizora.

3.tačka dnevnog reda - Odluka o raspodjeli dobiti.       

Sa 9.143.597 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA donesena je odluka o raspodjeli dobiti. Dobit Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj iz 2017. godine u iznosu od 15.871.641,21 KM i dio zadržane dobiti iz 2016. godine u iznosu od 48.945,99 KM se raspodjeljuje na isplatu dividendi u 2018. godini, što predstavlja 1,68 KM po dionici.                                       

Obrazloženje glasanja: ZA - Podjela dividende.

4.tačka dnevnog reda - Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora. 

Sa 9.143.597 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA donesena je odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Gerhard Hirth na vlastiti zahtjev.                                                 

Obrazloženje glasanja: ZA - Na vlastiti zahtjev zbog odlaska u penziju.

5.tačka dnevnog reda - Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora 

Sa 9.143.597 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA donesena je odluka o imenovanju Thomas Spannagl za člana Nadzornog odbora.                                                 

Obrazloženje glasanja: ZA - Prijedlog večinskog dioničara.

6.tačka dnevnog reda - Odluka o izglasavanju povjerenja članovima Nadzornog odbora.          

Sa 9.143.597 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA izglasano je povjerenje clanovima Nadzornog odbora Janos Szarkandi i Albert Scheuer.                                             

Obrazloženje glasanja: ZA - Uspješan rad i poslovanje kompanije.

7.tačka dnevnog reda - Odluka o imenovanju vanjskog revizora.          

Sa 9.143.597 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA donesena je odluka o imenovanju REVIK d.o.o. Sarajevo za vanjskog revizora.                                                                

Obrazloženje glasanja: Najpovoljnija ponuda.

Ostalo U skladu sa uputama za glasanje po svim tačkama Dnevnog reda sam glasao ZA.

           
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić           


Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština DUF-a

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Izvještaj sa skupštine dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj

Dana 16.05.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za april 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec april 2019: 37.854.446,86 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za mart 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2019: 37.247.769,15 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XL Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 28.03.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET