28.05.2018
Obavještenje o sazivanju vanredne skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 229. stav 9. i člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH'', broj 81/15) u vezi sa članom 18. Zakona o investicijskim fondovima (''Sl. novine FBiH'', broj 85/08), člana 27. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo (prečišćeni tekst) broj: 51/16 od 29.08.2016. godine i Odluke o sazivanju redovne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo, donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 25.05.2018. godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo objavljuje:

 
 
 
 

Obavještavaju se dioničari Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo da će se redovna Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo održati Sarajevu, dana 19.06.2018. godine sa početkom 08,00 časova sali ''ŠUMAPROJEKT" d.d. Sarajevo ul. Vilsonovo šetalište br. 10.

     
 

I           Za Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:

 
  1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika;
  2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF PROF-PLUS" d.d. Sarajevo za 2017. godinu koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
  3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka;
  4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2018. godinu;
  5. Informacija o realizaciji investicione politike ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo za 2017. godinu i programu rada za 2018. godinu;
     
 
II          Obavještenje za dioničare postupku za učešću radu sazvane Skupštine
 

Skupštini mogu prisustovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili odboru za glasanje u roku od tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine, pod uslovima koji su navedeni u daljem tekstu.

Dioničar može najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine lično dostaviti odboru za glasanje pisanu prijavu u sjedištu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo, ul. Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo gdje će se izvršiti identifikacija. 

Dioničar može najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine dostaviti odboru za glasanje prijavu na kojoj je potpis dioničara ovjeren od nadležnog organa (u daljem tekstu: propisna ovjera) preporučenom poštom na adresu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo, ul. Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo ili putem faxa: 0038733263302. Ako je takva prijava dostavljena faksomoriginalprijave sa propisno ovjerenim potpisom dioničara nužno je dostaviti odboru za glasanje najkasnije do početka skupštine.

U svakom slučaju, uz prijavu se podnosi i dokaz o identitetu dioničara - podnosioca prijave (kopija lične karte ili pasoša za fizička lica, odnosno original ili kopija izvoda iz sudskog registra za pravna lica. Dioničar strana pravna osoba uz original ili propisno ovjerenu kopiju izvoda iz nadležnog registra za pravna lica prilaže i prijevod te isprave na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine s ovjerom ovlaštenog prevodioca).

Dioničari i/ili punomoćnici dioničara snose troškove prijave, dolaska i učešća u radu Skupštine.

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Dioničar može dati punomoć samo jednoj osobi, a jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini daje se u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara i punomoćnika, ioriginal iste dostavljase neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo, ul. Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo ili putem telefaxa: 0038733263302, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Uz punomoć se prilaždokaz identitetu punomoćnika (kopija lične karte ili pasoša za fizička lica, odnosno original ili kopija izvoda iz sudskog registra za pravna lica. Punomoćnik strana pravna osoba uz original ili propisno ovjerenu kopiju izvoda iz nadležnog registra za pravna lica prilaže i prijevod te isprave na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine s ovjerom ovlaštenog prevodioca).

Punomoćnik dioničara može učestvovati u radu i odlučivanju skupštine ako se dioničar kojeg zastupa prijavio pod gore navedenim uslovima.

Ako je punomoć dostavljena telefaksom original punomoćpunomoćnik je dužan dostaviti odboru za glasanje najkasnije do početka skupštine.

Glasanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Fonda.

 

 
III         Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Uvid u pripremljene isprave i materijale za Skupštinu može se izvršiti svakim radnim danom u terminu od 08h do 10h u sjedištu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo, ulica Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo.

 

Obavještavaju se dioničari Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.dSarajevo da će se redovna Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.dSarajevo održati uSarajevudana 19.06.2018. godine sa početkom u 08,00 časova u sali''ŠUMAPROJEKTd.dSarajevo ulVilsonovo šetalište br. 10. 

 

                                                                                      PREDSJEDNIK

                                                                                      NADZORNOG ODBORA

                                                                                           Andrej Petek, CFA

  


Izvještaj sa 55. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 10.01.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo. 

[detaljnije]
Smanjenje procentualnog učešća

U skladu sa obavezom iz člana 248. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Službene novine FBiH broj 85/08, 109/12, 86/15, 25/17), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo u ime i za račun Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo

[detaljnije]
Izvještaj sa osme vanredne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 28.12.2018.godine, održana je Skupštini dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo  

[detaljnije]
Prodaja dionica iz portfelja Fonda

 Društvo za upravljanje fondovima “Prof-in” d.o.o. Sarajevo, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom “Prof-Plus” d.d. Sarajevo, na osnovu utvrđenog Programa provođenja investicijske politike za 2018. godinu, daje slijedeću obavijest o prodaji dionica iz portfelja Fonda:

[detaljnije]
Izvještaj sa jedanaeste vanredne Skupštine dioničara "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka

Dana 24.12.2018.godine, održana je Skupštini dioničara "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo - pismeno glasao.  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET