27.06.2019
Izvještaj sa 19. Skupštine dioničara "Snaga“ d.d. Vareš

Dana 26.06.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"Snaga" d.d. Vareš. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

           

Naziv emitenta: "Snaga" d.d. Vareš

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 26.06.2019.godine u 13,00 sati

Mjesto održavanja: Put mira 13, Vareš

Prisutnost Skupštini (kvorum): 167.675 dionica ili 67,334% od ukupnog broja dionica s pravom glasa

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda -Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine;       

a) Sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za Predsjednika supštine je izabrana Sabina Alić, a za ovjerivače zapisnika Damir Dinarević i Edin Jahjefendić.                                                             

Obrazloženje glasanja: ZA - Radna tijela su izabrana u skladu sa Zakonom.

 

2.tačka dnevnog reda - Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva u poslovnoj 2018. godini, sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, Vanjskog revizora za 2019. godinu;

Izvještaj je usvojen sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA;                                                                            

Obrazloženje glasanja: ZA - Pozitivno mišljenje vanjskog revizora.

 

3.tačka dnevnog reda - Izbor vanjskog revizora za 2019. godinu;         

Sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za vanjskog revizora je izabran ORECONS & AUDIT d.o.o. Zenica, podružnica Zavidovići.                            

Obrazloženje glasanja: ZA - najpovoljnija ponuda.

 

Ostalo U skladu sa uputama za glasanje po tačkama sam glasao ZA.

           
           
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić           


Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština ZIF-a

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Obavještenje o sazivanju redovne skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 229. stav 9. i člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH'', broj 81/15) u vezi sa članom 18. Zakona o investicijskim fondovima (''Sl. novine FBiH'', broj 85/08, 25/17), člana 27. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo (prečišćeni tekst) broj: 51/16 od 29.08.2016. godine i Odluke o sazivanju redovne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo, donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 08.05.2020. godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo objavljuje: 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za april 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec april 2020: 37.266.387,96 KM 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za mart 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2020: 36.093.390,01 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za februar 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec februar 2020: 36.487.677,55 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET