28.06.2019
Izvještaj sa XLI Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 28.06.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

           

Naziv emitenta: ASA Banka d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 28.06.2019. godine u 11,00 sati

Mjesto održavanja: U središtu Banke, Trg međ. Prijateljstva 25, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 425.945 ili 64,6649% dioničara

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:

a)      Predsjedavajućeg Skupštine
b)      Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika;
 

Odluka je donešena sa 100% ZA prisutnih dioničara.  

a) Za Predsjednika skupštine je izabrana Merima Hasanović,                                                                              

b) Za Zapisničara je izabrana Sabina Jusbašić. Za ovjerivače zapisnika su izabrani Adis Dubravac i Eldina Dizdarević.              

                                                                  

2.tačka dnevnog reda -Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja eksterne revizije infomracionog sistema za 2018. godinu;           

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.   

                                                                         

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politike i procedure za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke;    

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.

                                                                            

4.tačka dnevnog reda - .Donošenje Odluke o rasporedu formiranih rezervi;       

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.    

                                                                        

5.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora;    

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA. 

                                                                            

6.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;  

U Nadzorni odbor su izabrani:

Eldin Hadžiselimović sa 785.566 glasova,

Sead Aganspahić sa 785.566 glasova,

Samir Redžepagić sa 388.858 glasova,

Ibrahim Fazlić sa 81.623 i

Arif Brkić SA 88.113 glasova.

 

7.tačka dnevnog reda – Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade Predsjednika/članova Nadzornog odbora;      

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.   

                                                                         

8.tačka dnevnog reda -Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije Predsjednika/članova Nadzornog odbora;        

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.     

                                                                       

U skladu sa dobijenim uputama za glasanje, po tačkama od 1 do 8 sam glasao ZA.     

           
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić           


NVI PROF-PLUS za septembar 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2019: 40.404.434,93 KM 

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dionicara "Bihaćka pivovara" d.d. Bihać

Dana 20.09.2019. godine prisustvovao sam Skupštini dioničara "Bihaćka pivovara" d.d. Bihać. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za avgust 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2019: 38.850.130,88 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa 58. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 27.08.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za juli 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juli 2019: 37.905.879,13 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET