25.12.2019
Obavještenje o sazivanju vanredne skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 229. stav 9. i člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH'', broj 81/15) u vezi sa članom 18. Zakona o investicijskim fondovima (''Sl. novine FBiH'', broj 85/08, 25/17), člana 27. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo (prečišćeni tekst) broj: 51/16 od 29.08.2016. godine i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo, donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 20.12.2019. godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo objavljuje:

 
 
 
 

Obavještavaju se dioničari Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo da će se vanredna Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo održati Sarajevu, dana 09.01.2020. godine sa početkom u1000 časova sali T-PANORAMAd.o.o. Sarajevo ul. Vilsonovo šetalište br. 10.

     
 

I           Za Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:

 
  1. Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
  2. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2019. godinu;
     
 
II          Obavještenje za dioničare postupku za učešću radu sazvane Skupštine
 

Skupštini mogu prisustovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili odboru za glasanje u roku od tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine, pod uslovima koji su navedeni u daljem tekstu.

Dioničar može najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine lično dostaviti odboru za glasanje pisanu prijavu u sjedištu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo, ul. Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo gdje će se izvršiti identifikacija. 

Dioničar može najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine dostaviti odboru za glasanje prijavu na kojoj je potpis dioničara ovjeren od nadležnog organa (u daljem tekstu: propisna ovjera) preporučenom poštom na adresu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo, ul. Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo ili putem faxa: 0038733263302. Ako je takva prijava dostavljena faksom original prijave sa propisno ovjerenim potpisom dioničara nužno je dostaviti odboru za glasanje najkasnije do početka skupštine.

U svakom slučaju, uz prijavu se podnosi i dokaz o identitetu dioničara - podnosioca prijave (kopija lične karte ili pasoša za fizička lica, odnosno original ili kopija izvoda iz sudskog registra za pravna lica. Dioničar strana pravna osoba uz original ili propisno ovjerenu kopiju izvoda iz nadležnog registra za pravna lica prilaže i prijevod te isprave na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine s ovjerom ovlaštenog prevodioca).

Dioničari i/ili punomoćnici dioničara snose troškove prijave, dolaska i učešća u radu Skupštine.

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Dioničar može dati punomoć samo jednoj osobi, a jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini daje se u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara i punomoćnika, ioriginal iste dostavljase neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo, ul. Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo ili putem telefaxa: 0038733263302, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Uz punomoć se prilaždokaz identitetu punomoćnika (kopija lične karte ili pasoša za fizička lica, odnosno original ili kopija izvoda iz sudskog registra za pravna lica. Punomoćnik strana pravna osoba uz original ili propisno ovjerenu kopiju izvoda iz nadležnog registra za pravna lica prilaže i prijevod te isprave na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine s ovjerom ovlaštenog prevodioca).

Punomoćnik dioničara može učestvovati u radu i odlučivanju skupštine ako se dioničar kojeg zastupa prijavio pod gore navedenim uslovima.

Ako je punomoć dostavljena telefaksom originalpunomoćipunomoćnikjedužandostaviti odboru za glasanjenajkasnijedo početkaskupštine.

Glasanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Fonda.

 

 
III         Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Uvid u pripremljene isprave i materijale za Skupštinu može se izvršiti svakim radnim danom u terminu od 08h do 10h u sjedištu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo, ulica Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo.

 
 
 
 
 
        PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
doc. dr. Miha Šlamberger


  


NVI PROF-PLUS za mart 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2021: 36.640.187,49 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za februar 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec februar 2021: 39.341.044,30 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XLVII skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

Dana 19.02.2021. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Energoinvest d.d Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "Prof-Plus" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Izvještaj sa 68. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 11.02.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za januar 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec januar 2021: 38.981.051,20 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET