06.07.2020
Obavještenje o sazivanju vanredne skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 229. stav 9. i člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH'', broj 81/15) u vezi sa članom 18. Zakona o investicijskim fondovima (''Sl. novine FBiH'', broj 85/08, 25/17), člana 27. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo (prečišćeni tekst) broj: 51/16 od 29.08.2016. godine i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo, donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 30.06.2020. godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo objavljuje:

 
 
 
 

Obavještavaju se dioničari Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo da će se vanredna Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo održati u Sarajevu, dana 20.07.2020. godine sa početkom u 09,30 časova u sali T-PANORAMA d.o.o. Sarajevo, ul. Vilsonovo šetalište br. 10.

 
 

I           ZaSkupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:

 
  1. Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
  2. Donošenje Odluke o izboru društva za upravljanje na koje se prenosi upravljanje ZIF-om “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo;
  3. Donošenje Odluke o odobravanju Ugovora o upravljanju sa novim Društvom.
 
 
II          Obavještenjezadioničareopostupkuzaučešćeu radu sazvane Skupštine
 

Skupštini mogu prisustovati dioničari koji su se prijavili odboru za glasanje u roku od tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine i koji su se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH nalazili 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.Prijava se podnosi u pisanom obliku, i dostavlja neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo, ul. Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo ili putem faxa: 0038733263302, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Uz prijavu se podnosi i dokaz o identitetu dioničara – podnosioca prijave (kopija lične karte ili pasoša za fizička lica, odnosno izvoda iz sudskog registra za pravna lica).

 

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika. Dioničar može dati punomoć samo jednoj osobi, a jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini daje se u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara i punomoćnika, i dostavlja se neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo, ul. Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo ili putem faxa: 0038733263302, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Uz punomoć se prilaže dokaz o identitetu punomoćnika (kopija lične karte ili pasoša za fizička lica, odnosno izvoda iz sudskog registra za pravna lica).

Ako je punomoć dostavljena telefaksom original punomoći punomoćnik je dužan dostaviti odboru za glasanje najkasnije do početka skupštine.

Dioničari i/ili punomoćnici dioničara snose troškove dolaska i učešća u radu Skupštine.

Glasanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Fonda.

 
 
III         Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Uvid u pripremljene isprave i materijale za Skupštinu može se izvršiti svakim radnim danom u terminu od 09h do 11h u sjedištu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo, ulica Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo.

 
 

                                                                               PREDSJEDNIK

                                                                                  NADZORNOG ODBORA

                                                                                  doc. dr. Miha Šlamberger 


NVI PROF-PLUS za septembar 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec septembar 2021: 40.624.398,79 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dioničara Bihaćka pivovara d.d. Bihać

Dana 30.09.2021.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Bihaćka pivovara d.d. Bihać Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

Dana 29.09.2021.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za avgust 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2021: 40.521.110,64 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za juli 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juli 2021: 38.392.674,75 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET