28.05.2021
Izvještaj sa skupštine dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj

Dana 27.05.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.             

           

Naziv emitenta: Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 27.05.2021.godine u 10,30 sati

Mjesto održavanja: Selima ef. Merdanovića broj 146, Kakanj

Prisutnost Skupštini (kvorum): 9.116.669 dionica ili 96,20% od ukupnog broja dionica s pravom glasa

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda -  Izbor Predsjednika i radnih tijela Skupštine:                                                                                         

a) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,                                                 

1. Sa 9.116.669 ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za Predsjednika Skupštine je izabran Olodar Prebanić,                                                                                               

a)  Sa 9.116.669 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za zapisničara je imenovan Sead Kovačević, dok su za ovjerivače zapisnika imenovani: Sabina Alić i Edin Jahjefendić.                                                                     

Obrazloženje glasanja: ZA - Radna tijela su izabrana u skladu sa Zakonom.

 

2.tačka dnevnog reda - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2020. godinu sa izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.       

Sa 9.116.669 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA usvojen je Godišnji izvještaj za 2020. godinu sa izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.                                                  

Obrazloženje glasanja: ZA - Pozitivno poslovanje i mišljenje vanjskog revizora, rast dobiti.

3.tačka dnevnog reda - Odluka o raspodjeli dobiti.         

Sa 9.116.669 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA donesena je odluka o raspodjeli dobiti. Od ukupne dobiti Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj iz 2020. godine u iznosu od 23.543.387,7 KM, dio dobiti u vrijednosti od 23.501.819,20 KM (što predstavlja 2,48 KM po dionici) se raspoređuje na isplatu dividendi, ostatak dobiti od 41.568,50 KM ostaje u neraspoređenoj dobiti                                       

Obrazloženje glasanja: ZA - Podjela dividende.

 

4.tačka dnevnog reda - Odluka o imenovanju Vanjskog revizora.  Sa 9.116.669 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, na prijedlog Nadzornog odbora, uz mišljenje Odbora za reviziju, donesena je Odluka o izboru Vanjskog revizora, Price Waterhouse Coopers Tax and Advisory d.o.o. Sarajevo.                                                                          

Obrazloženje glasanja: ZA – Na prijedlog NO I OR zbog isteka mandata.

 
Ostalo  U skladu sa uputama za glasanje po svim  tačkama Dnevnog reda sam glasao ZA.
           
Punomoćnik:    

Edin Jahjefendić 


Izvještaj sa 46. Vanredne Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 14.06.2021. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvjestaj sa Skupšine dionicara JP "Elektrorpivreda HZHB" d.d. Mostar

Izvjestaj sa Skupšine dionicara JP "Elektrorpivreda HZHB" d.d. Mostar održane 15.06.2021. godine  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za maj 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec maj 2021: 37.254.055,89 KM 

[detaljnije]
Izvještaj sa XXXII Skupštine privrednog društva UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Dana 21.05.2021. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Izvještaj sa skupštine dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj

Dana 27.05.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET