18.05.2011
Obavještenje o sazivanju skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 242 stav 1. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH'', broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10) u vezi sa članom 18. Zakona o investicijskim fondovima (''Sl. novine FBiH'', broj 85/08), člana 27. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo (prečišćeni tekst) broj: 170/10 od 01.06.2010. godine i Odluke o sazivanju Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo, donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 12.05.2011. godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo objavljuje:

 
 
O B A V J E Š T E NJ E
O SAZIVANJU III SKUPŠTINE ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM „PROF-PLUS“ D.D. SARAJEVO
 
 

Obavještavaju se dioničari Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo da će se III Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. SarajevoodržatiuSarajevu, dana03.06.2011. godinesa početkom u1000 časova usali''ŠUMAPROJEKT" d.d. Sarajevoul. Vilsonovo šetalište br. 10

     
 

I               Za Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:

 

1.     Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika;

2.     Donošenje Odluke o usvajanjuizvještaja o poslovanju "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo za 2010.g. saizvještajem vanjskog revizora, Nadzornogodborai Odbora za reviziju;

3.     Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka za 2010. godinu;

4.     Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo;

5.     Donošenje Odluke o sticanju vlastitih dionica;

6.     Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Nadzornom odboru za izbor vanjskog revizora za 2010.g.;

7.     Informacija o realizaciji investicione politike ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo za 2010.g. i programu rada za 2011.g.

   
 
II              Obavještenjezadioničareopostupkuzaučešćeu radu sazvane Skupštine
 

Skupštini mogu prisustovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili odboru za glasanje u roku od tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine. Prijava se podnosi u pisanom obliku, i dostavlja neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo, ul. Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo ili putem faxa: 0038733263302, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Uz prijavu se podnosi i dokaz o identitetu dioničara - podnosioca prijave (kopija lične karte ili pasoša za fizička lica, odnosno izvoda iz sudskog registra za pravna lica).

Dioničari i/ili punomoćnici dioničara snose troškove dolaska i učešća u radu Skupštine.

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Dioničar može dati punomoć samo jednoj osobi, a jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika, idostavljase neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo, ul. Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo ili putem faxa: 0038733263302, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Uz punomoć se prilažedokazoidentitetupunomoćnika (kopijaličnekarteilipasoša za fizička lica, odnosnoizvoda iz sudskog registra za pravna lica).

Glasanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora "za" ili "protiv" prijedloga Odluke.

 
 
III             Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Dioničar ima pravo od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine izvršiti uvid u listu dioničara, kao i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red skupštine.

Uvid u pripremljene isprave i materijale za Skupštinu može se izvršiti svakim radnim danom u terminu od 08h do 10h u sjedištu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo, ulica Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo.

 
 
IV            Prijedlozi dioničara

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke skupštine, najkasnije u roku osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine.

 
 
 
P R E D S J E D N I K
NADZORNOG ODBORA
Kristina Rovšek

Javni poziv za upis i uplatu udjela OIF Triglav Obveznički

Na osnovu člana 102. Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08, 25/17), člana 36. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08, 109/12, 103/14, 86/15) i Odluke o emisiji putem javne ponude udjela Triglav Obveznički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (prečišćeni tekst) broj: 344-1/21 od 15.11.2021. godine, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Javni poziv za upis i uplatu udjela OIF Triglav Globalni dionički

Na osnovu člana 102. Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08, 25/17), člana 36. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08, 109/12, 103/14, 86/15) i Odluke o emisiji putem javne ponude udjela Triglav Globalni dionički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (prečišćeni tekst) broj: 343-1/21 od 15.11.2021. godine, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Odluka o emisiji udjela OIF Triglav Obveznički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje

[detaljnije]
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Odluka o emisiji udjela OIF Triglav Globalni dionički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Izvještaj sa 5. vanredne Skupštine dioničara Sarajevo gas a.d. I.Sarajevo

Dana 15.11.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "Sarajevo gas" a.d. I.Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET