17.05.2013
Obavještenje o sazivanju skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 242 stav 1. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH'', broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10) u vezi sa članom 18. Zakona o investicijskim fondovima (''Sl. novine FBiH'', broj 85/08), člana 27. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo (prečišćeni tekst) broj: 138/11 od 02.08.2011. godine i Odluke o sazivanju Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo, donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 14.05.2013. godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo objavljuje: 

 
 

Obavještavaju se dioničari Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo da će se V Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevoodržati Sarajevu, dana 07.06.2013. godine sa početkom u1000 časova sali ''ŠUMAPROJEKT" d.d. Sarajevo ul. Vilsonovo šetalište br. 10.

       

I           Za Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:

 
  1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika;
  2. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju ZIF PROF-PLUS" d.d. Sarajevo za 2012.g. saizvještajem vanjskog revizora, Nadzornogodborai Odbora za reviziju;
  3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka;
  4. Informacija o realizaciji investicione politike ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo za 2012.g. i programu rada za 2013.g.
    
 
II          Obavještenjezadioničareopostupkuzaučešćeu radu sazvane Skupštine
 

Skupštini mogu prisustovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili odboru za glasanje u roku od tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine. Prijava se podnosi u pisanom obliku, i dostavlja neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo, ul. Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo ili putem faxa: 0038733263302, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Uz prijavu se podnosi i dokaz o identitetu dioničara - podnosioca prijave (kopija lične karte ili pasoša za fizička lica, odnosno izvoda iz sudskog registra za pravna lica).

Dioničari i/ili punomoćnici dioničara snose troškove dolaska i učešća u radu Skupštine.

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Dioničar može dati punomoć samo jednoj osobi, a jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara.

Punomoć za učešće u radu  i odlučivanju na Skupštini daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika, idostavljase neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo, ul. Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo ili putem faxa: 0038733263302, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Uz punomoć se prilažedokazoidentitetupunomoćnika (kopija lične karte ili pasoša za fizička lica, odnosno izvoda iz sudskog registra za pravna lica).

Glasanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora "za" ili "protiv" prijedloga Odluke.

 
 
III         Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Dioničar ima pravo od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine izvršiti uvid u listu dioničara, kao i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red skupštine.

Uvid u pripremljene isprave i materijale za Skupštinu može se izvršiti svakim radnim danom u terminu od 08h do 10h u sjedištu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo, ulica Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo.

 
 
 
 
 
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Uroš Podobnik

 


Bitan događaj - Okončana emisija udjela OIF obveznički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Bitan događaj - Okončana emisija udjela OIF dionički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za decembar 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec decembar 2021: 40.937.951,79 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa 71. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

 Dana 30.12.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa 11. vanredne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 30.12.2021.godine, održana je Skupštini dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET